BA Program

Szakosodás: 2023. 09. 11-13.


Képzési program

Az amerikanisztika célja az Egyesült Államok kultúrájának és társadalmi életének tanulmányozása. Az amerikanisztika szakirányú anglisztikai BA képzés inter- és multidiszciplináris jellegű, azaz egyesíti a klasszikus tudományterületek (irodalom-, történet- és nyelvtudomány) hagyományait a modern művelődéstörténet és kulturális stúdiumok elméleti és módszertani megközelítéseivel. Az interdiszciplinaritás alapvető módszert nyújt a modern társadalmak és kultúrák komplexitásának megértéséhez és elemzéséhez, így nélkülözhetetlen megközelítést jelent azok egyik meghatározó képviselőjének, az Egyesült Államoknak a tanulmányozásához. Az USA vezető globális szerepe, gazdasági jelentősége, európai hatása, társadalmi és kulturális sokszínűsége kiemelten fontossá teszi ezen ország kultúrájának és társadalmának beható megismerését. A program biztos elméleti alapokra építve nyújt olyan módszertani és gyakorlati ismereteket, melyek egyben általános (az USA kultúráján túlmutató) segítséget adnak korunk sokszínű kulturális és társadalmi jelenségeinek lehetséges megközelítéséhez és sikeres megértéséhez.

A program felépítése és képzési célja

A három éves BA képzés első évében nyelvi órákat és bevezető kurzusokat látogatnak a hallgatók. A második képzési szakaszban áttekintő előadásokat és speciális szemináriumokat hallgathatnak, többek között az amerikai irodalom és történelem, kultúrtörténet, populáris kultúra, média, film, vizuális kultúra, amerikai vallások, társadalmi nem és identitás témáiban. A szemináriumi kutatások, csoportmunka és beszélgetések, viták során a hallgatók elsajátíthatják azokat az elméleti és módszertani alapokat, melyek egyben a kritikai gondolkodás alapját is nyújtják. A képzést szakdolgozat és védés zárja.

Az amerikanisztika szakirányú képzés olyan elméleti ismereteken alapuló gyakorlati készségeket fejleszt, melyek szükségesek mind a sikeres továbbtanuláshoz (mesterfokú és doktori képzésben, illetve kapcsolódó másoddiplomás képzésben), mind a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedéshez. Kiemelten fontos szerepet kap a jó kommunikációs készség, az önfejlesztés képessége, problémakezelés, kritikus információ- és szövegkezelés, a hatékony kutató-, szervező- és csapatmunka, magas szintű angol nyelvi tudás (szóban és írásban), továbbá az elektronikus írásbeliség elsajátítása.

Továbbtanulási lehetőségek

A képzés követelményeit teljesítő hallgatók számára lehetőség nyílik továbbtanulásra: részben magasabb fokozatok szerzésére (mesterfok és PhD, pl. tanári szak, bölcsészet, közgazdaságtan vagy társadalomtudományok területein), részben másoddiplomás/ posztgraduális képzésre (pl. tolmács és fordító, kereskedelmi levelező, humán erőforrás menedzser).

Elhelyezkedési lehetőségek

A munkaerő-piaci elhelyezkedés lehetőségei sokrétűek: bankoknál, külkereskedelemben, PR- és projektirodákban, kiadóknál, államigazgatási intézményekben, követségeken, a médiában, turisztikai irodákban, mint tolmács, fordító, előadó, vezetői asszisztens, üzletkötő, tisztviselő, szerkesztő, programszervező, idegenvezető, stb.

Kapcsolódó linkek:


The objective of American Studies is to study the culture and society of the United States. The American Studies specialization within the English BA program is both inter- and multidisciplinary, meaning that it combines traditions of classical fields of study (literature, history and linguistics) with the theoretical and methodological approaches of modern cultural history and cultural studies. Interdisciplinarity provides a fundamental method with which to understand and analyze modern societies and cultures in all their complexity and thus represents an indispensable approach to studying the United States as a paradigm of such a modern society and culture. A profound understanding of the culture and society of the US is made all the more vital by that country’s leading role in the world, its economic significance, its impact on Europe, and its social and cultural diversity. Building on solid theoretical foundations the program provides methodological and practical knowledge that can be used universally – i.e., well beyond the culture of the US – as a way both to approach the diverse cultural and social phenomena of our time and to understand them fully.

Program structure and goals

In the first year of the three-year BA program, students take language classes and introductory courses. In the second phase (2nd and 3rd year) of the program, students have a choice of various survey lectures and specialized seminars on such topic areas as American literature and history, cultural history, popular culture, media, film, visual culture, American religions, gender, and identity. Seminars provide opportunities for research, group work, and discussions through which students acquire theoretical and methodological foundations and develop critical thinking skills. The program is completed with a BA thesis and defense.

The American Studies specialization develops practical skills based on theoretical knowledge which will be necessary for success both in pursuing advanced study (MA and PhD programs and/or a related second degree program) and in finding a job. Emphasis is placed on strong communication skills, self-development, problem-solving ability, critical treatment of information and texts, effective research, organisation and group work, English proficiency (both in speaking and writing), and electronic literacy.

Options for advanced study

Students who satisfy the requirements of the program will have the opportunity to continue their studies: either in earning advanced degrees (MA or PhD, e.g., in teaching, arts and letters, economics and business administration, or social sciences) or in earning second degrees/postgraduate diplomas (e.g., interpreting and translating, sales correspondence, or human resources management).

Career opportunities

The BA offers a variety of career options in such areas as interpreting and translating, customer service, assisting management, sales, public administration, editing, events management, and tour guiding in such fields as banking, import-export, PR and project planning, publishing, state and local government, diplomacy, the media, and travel and tourism.